ARHITEKTONSKI VODIČ NIŠA

Публикација Архитектонски водич 100 Ниш,плод дугогодишњег рада групе архитеката који се баве истраживањем и популаризацијом архитектуре Ниша и околине, представља изузетан допринос разумевању једнеод најважнијих људских активности: обликовањепростора.  Архитектура која представља одраз свеколиког друштвено - политичког, технолошког, историјског и културолошког нивоа средине свакако је важно питање које, тек истражено, даје праве одговоре на упите савремености. 

Издање Архитектонски водич 100 Ниш прегледно је  структуирано, подељено на низ сегмената и обухвата, у општим цртама, градитељску баштину Ниша од античког наслеђа, али са фокусом на 100 одабраних и педантно обрађених објеката који су настали у периоду од ослобађања од Турака 1878. до данас.  Будући да је архитектура града Ниша веома слојевита и историјски богата, аутори су се определили за структуру књиге како би обухватили што више различитих слојева историје грађења Ниша. Након увода дају приказ значајних амбијенталних целина града и то: Тврђаву, Обреновићевуулицуса тргом краља Милана, Комплекс Копитареве, Булевар Немањића и Нишку Бању.  Свака целина има јасну и утемељену оправданост са упориштем у историји грађења. Следи  део са приказом 100 објеката који су груписани у 9 квадраната,а према локацијској одредници на мапи града. На крају књиге је појмовник мање познатих речи, литература, као и биографије аутора који су радили на водичу.  Књига је написана на 250 страница, богато је илустрована фотографијама објеката у боји, урбанистичким плановима, као и веома корисним мапама града са јасно означеним деловима где се налазе предметне амбијенталне целине или појединачни објекти. Посебна вредност је функционалан дизајн као и доследно спроведена двојезичност (српско-енглески) чиме се вишеструко доприноси комуникативности и популаризацији градитељског наслеђа Ниша и увећању читаности издања.

Тираж:                       1000 примерака

ИСБН                        978-86-909095-6-8

 

 

 

 

 

„ Монографија „Пројекти и архитектура инг. Александра И. Медведева, овл. архитекта“ коју је написао наш уважени колега, архитекта, урбаниста, публициста и струковни делатник мр Михаило Медведев, арх., представља омаж, не само његовом оцу, као најзначајнијем нишком архитекти, већ и архитектури Ниша у периоду између два светска рата и непосредно након тога.

Листајући ову књигу, пред нама се отвара не само опис стваралачког дела архитекте Александра Медведева, једног од водећих српских архитеката Модерне, већ и приказ историјских дешавања бурног времена прве половине 20-тог века..

Тираж:                       300

 

ISBN:                          978-86-909095-3-7

 

 

   
       
         
         
       

„...С обзиром на изузетну активност коју је Друштво архитеката Ниша имало у протеклом четворогодишњем периоду, процењено је да уобичајени извештај о раду треба заменити једном краћом монографијом, која ће трајније сачувати од заборава све значајније сегменте из рада Друштва. ...“

Садржај:
Уместо извештаја, Дани архитектуре Ниша, „Архитект“ - гласник Друштва, Трибине и округли столови, Расписивање конкурса,  Излети и екскурзије, Изложбе, Зграда Друштва, Сарадња: САС, ДаНС, ДАБ..., Сарадња са институцијама у граду, Сарадња са јавним медијима, „Архитектура и урбанизам“ бр.8, Јубилеј 110, 75 и 45 година, Ниш – центар југоисточне Србије, Чланство ДАН-а, Студенти архитектуре, Инжењерска комора, Финансирање рада Друштва

 

Тираж: 300 примерака

     

…Књига обједињује на једном месту историјске податке, генезу и развој урбане схеме насеља, детаљно сагледава амбијенталне целине, затим гробље, цркву, школу, архитектуру знаних објеката заједно са прегледном типологијом, до најновијих грађевина. 

Ту су и оригинални документи, старе фотографије први пут објављене, као и попис знаменитих Јагодинмалаца који су рођени и живели или, пак, допринели развоју градског насеља Јагодин-мала. 

Многи наведени подаци о градитељском наслеђу и житељима, досад непознати или заборављени, драгоцено су сведочанство које се на овом месту први пут објављује. Документарна вредност књиге заслужује сваку пажњу…

Тираж:                       100

ISBN                           978-86-909095-5-1

     
         

„...Период од две деценије после завршетка Другог светског рата донекле је занемарен у нашој историји архитектуре, тако да се до данас о овој теми није појавила нека свеобухватнија студија. Историја послератне српске архитектуре наставља процес развоја претходног, међуратног периода, када се градитељство може поделити на три једнако важне територијалне целине: на првом месту, по квалитету и масовности, свакако Београд, а потом следе Војводина са својим специфичностима, и Ниш са широм околином...

Књига је конципирана у више тематских целина, које су методолошки пажљиво осмишљене. Уз уводни блок аутор анализира и околности времена, урбанистичке целине, као и диспозицију јавних објеката. Следе детаљни прикази појединачних објеката организованих по функционалном принципу – административни, објекти културе, школски, трговачки, угоститељски, здравствени и привредни објекти. Следећу целину представља одељак посвећен најбројнијој врсти објеката, стамбеној архитектури, која је систематизована по спратности...“

Тираж:                       200

ISBN                           978-86-909095-2-0

     

„...Монографија „Нишко тријенале архитектуре - прва деценија“ поводом десет година континуалног трајања је садржајан материјал који нам доследно сведочи о збивањима у архитектури Ниша и окружења у периоду од двадесет година. То произилази из тога што је први Тријенале одржан 2000. године представио нишку архитектуру у декади 1990-2000. године. Значајно је што сама Тријенала као манифестације нису издвојена већ су стављена у контекст Дана архитектуре и укупног рада матичног Друштва архитеката. На овај начин приказана је укупна делатност ДАН-а која подразумева низ других активности као и значајан рад на издавању часописа „Архитект“ који је редовни пратилац догађаја у Нишу, Србији и одабраних светских дешавања...“

Тираж:                       500 примерака

ИСБН                        978-86-909095-1-3

     

Аутор је систематизовао и представио најпре историјску грађу из постојеће литературе, што се односи на период од XV века до 1878.г. То су старе аустријске карте, гравире, фотографије старог Ниша итд. Други део обрађује урбанизацију Ниша после ослобођења од Турака, одн. од првог правог регулационог плана инж. Франца Винтера, до урбанистичких планова разних датума и аутора, у међуратном периоду. Трећи део представља преглед генералних урбанистичких планова од 1953.г. до данас. За грађу је коришћена документација Завода за урбанизам Ниш, основаног 1959.г.

 

Тираж: 100